Instalacje

pan1Panasonic wprowadził nowe czujki pożarowe dla swoich systemów sygnalizacji pożaru. Urządzenia wyposażone są w inteligentny algorytm, umożliwiający jednoczesne wykrywanie dymu, ciepła i tlenku węgla. Nowa czujka pożarowa Panasonic 4402 została zaprojektowana zmyślą o zastosowaniu w takich miejscach, jak teatry, które korzystają z wytwornic sztucznego dymu, czy też w fabrykach, gdzie może wytwarzać się mgła olejowa.

2014-01-46-1Przełomowy moment w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obiektów nastąpił wraz ze stworzeniem instalacji tryskaczowej, czyli skonstruowaniem urządzenia gaśniczego łączącego w sobie jednocześnie dwie funkcje: wykrywanie i gaszenie pożaru. Wynalazcą tryskaczy był Henry Parmelee, który dowiedziawszy się, że musi zapłacić ogromne ubezpieczenie od pożaru swojej fabryki, chciał uciec od płacenia tak wysokiej składki. Jedynym rozwiązaniem było stworzenie takiego systemu gaśniczego, który zaakceptowany zostałby przez towarzystwo ubezpieczeniowe, co w konsekwencji prowadziłoby do zmniejszenia ceny za polisę. Sukces tego urządzenia był niewątpliwy. Już w 1881 roku zainstalowanych było około 200 tys. tryskaczy Parmelee’a w 214 różnych zakładach przemysłowych. Ich praktyczne zastosowanie pokazują przykłady skutecznego ugaszenia blisko dwudziestu pożarów w latach 1877–1881.

2013-06-55-1Instalacja sygnalizacji pożarowej jest zakwalifikowana w przepisach [1] jako urządzenie przeciwpożarowe. Niesie to za sobą pewne obowiązki związane z właściwym jej zaprojektowaniem, uzgodnieniem, sprawdzeniem działania i późniejszą eksploatacją, czyli poddawaniem jej okresowym konserwacjom.

 

Poprawnie wykonany projekt instalacji musi uwzględniać szereg różnego rodzaju wymagań, które poddawane są szczegółowej analizie przez projektanta i weryfikującego tworząc swego rodzaju zespół połączenia poszczególnych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Warunkiem niezbędnym do jej wykonania jest jej uzgodnienie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ważne jest, że rzeczoznawca nie jest sprawdzającym, nie określa czy instalacja jest pod względem technicznym odpowiednio zaprojektowana, a weryfikuje jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – w skrócie może okazać się, że instalacja pod względem ppoż. jest zaprojektowana dobrze, ale czy będzie działała – nie wiadomo.

Integracja „bez potencjału”

2013-06-52-1Obecnie integracja pomiędzy systemami pożarowymi i automatyką budynkową ogranicza się do wymaganego przepisami minimum tzn. wyłączenia układów wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy ciepła etc.) w chwili wystąpienia alarmu pożarowego.

Wyłączenie pożarowe układów automatyki budynku najczęściej jest realizowane przez liniowe moduły systemów pożarowych, które elektrycznie wyłączają dany obwód z pominięciem sterownika zarządzającego. W takim przypadku dochodzi do wyłączenia pracy układu technologicznego bez przekazania informacji do układów automatyki budynkowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego wszystko zostało wykonane poprawnie i cel został osiągnięty. Jednak w takim przypadku został zachwiany proces technologiczny całego układu i niejednokrotnie może dojść do uszkodzenia urządzeń lub instalacji.

2013-06-51-1Co roku na całym świecie powstaje tysiące skomplikowanych architektonicznie budowli. Ogromne biurowce, centra handlowe i komunikacyjne – to miejsca, przez które codziennie przewijają się miliony osób. Wszystkie te obiekty muszą spełniać ściśle określone i niezwykle wysokie standardy bezpieczeństwa.

 

Współczesne projektowanie jest nie lada wyzwaniem dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową. W każdym budynku należy dokładnie i szczegółowo zaprojektować system, który w przypadku pożaru zagwarantuje sprawną i bezpieczną ewakuację, a także zapewni bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

2013-06-50-3Budownictwo przemysłowe kojarzy się głównie z wielkokubaturowymi, prostopadłościennymi bryłami, przy których budowie korzysta się z najbardziej typowych rozwiązań. To jednak błędne myślenie. Nowoczesne magazyny czy hale produkcyjne, to często w pełni inteligentne budowle, które w łatwy sposób pozwalają modyfikować swoje powierzchnie w zależności od wymagań użytkownika. Przykładem takiej realizacji może być nowo otwarte centrum logistyczne sieci handlowej Netto w Kopytkowie koło Gdańska – po raz pierwszy w Polsce zastosowano w nim adresowalny system oddymiania i naturalnej wentylacji – AdComNet (ang. Advanced Communication Network) firmy D+H Polska.

 

Wśród realizowanych w ostatnim czasie inwestycji budowlanych spowolnienie nie dotknęło segmentu tzw. przemysłówki. Miało na to wpływ kilka czynników, które zachęcały przedsiębiorców do inwestowania. Należą do nich specjalne ulgi stosowane w strefach ekonomicznych, stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami ceny działek inwestycyjnych oraz łatwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia jest również to, że Polska – z racji swojego geograficznego położenia oraz rozbudowy infrastruktury drogowej – stanowi doskonałe miejsce dla przemysłowych inwestycji. Jednym z prężniej rozwijających się ośrodków tego typu jest ten z okolic Trójmiasta, w którym od września funkcjonuje centrum logistyczne sieci handlowej Netto.

2013-06-41-1W 2013 roku otrzymaliśmy nowe regulacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził zmiany, które objęły również kwestie obowiązku instalowania systemów przyzywowych, nazwanych w tym akcie prawnym sygnalizacją alarmowo-przyzywową.1

 

Pod pojęciem systemu alarmowo-przyzywowego należy rozumieć urządzenia wykorzystujące instalacje telekomunikacyjne, a w przypadku braku takiej możliwości osobne dedykowane instalacje, pozwalające na przekazywanie sygnału alarmowego do wskazanych podmiotów, realizujących usługi monitorowania w celach przyzywowych, opieki lub zdrowotnych. W przypadku gdy nieruchomość jest chroniona 24 godz. na dobę, sygnał alarmowy może być przekazany do pomieszczenia, w którym przebywa pracownik ochrony.2

centrala_ppoz_dso_bosch

W przypadku zagrożenia pożarem ewakuacja obszaru lub budynku jest zawsze priorytetem. Często spotykanym wymogiem jest niezawodne, dwukierunkowe połączenie między alarmem pożarowym a systemami nagłośnieniowymi. Najnowsza wersja modułowej centrali sygnalizacji pożaru FPA 5000 firmy Bosch spełnia te wymogi. Panel sygnalizacji pożaru wyposażono w interfejs komunikacji IP z cyfrowym systemem nagłośnieniowym i dźwiękowym systemem ostrzegawczym Praesideo. Takie rozwiązanie zapewnia elastyczne i trwałe połączenie pomiędzy dwoma systemami.

MX-Overvoltage-Protection-Box
MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45/-LSA, to produkt chroniący sieci teleinformatyczne przed przepięciami. Jest on przeznaczony do montażu wewnątrz uchwytu kamery. Dostępny w dwóch wariantach: MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA łączący kabel sieciowy kamery z 8-żyłową instalacją sieciową lub MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45 łączący kabel sieciowy kamery z dalszym sieciowym przewodem instalacyjnym.

2013-05-66-1Wydzielające się w czasie pożaru ciepło i trujące gazy powodują bezpośrednie niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi przebywających w budynku, ale także zagrożenie pośrednie poprzez uszkodzenie instalacji i urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania budynku w czasie pożaru. Z tego względu w przepisach techiczno-budowlanych dotyczących wymagań stawianych instalacjom elektrycznym znalazł się zapis mówiący o konieczności zapewnienia funkcjonowania i dostaw energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia – nie krótszy niż 30 lub 90 minut. W obiektach budowlanych, w których przewody i kable przebiegają w obszarach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (tryskaczowymi) dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia dostaw energii do 30 min. Kolejnymi urządzeniami przeciwpożarowymi, dla których wymagane jest zasilanie przez minimum 30 min są instalacje zasilające i sterujące urządzeniami klap dymowych.


 

bg
pi