Niezawodność działania, a co za tym idzie, szybkość wykrycia pożaru i zaalarmowania o niebezpieczeństwie są kluczowymi aspektami ochrony przeciwpożarowej. Jedynie natychmiastowe wyzwolenie sygnalizacji pożaru może w porę ostrzec osoby znajdujące się w chronionym obiekcie. Natomiast niezwłoczne alarmowanie służb o pożarze pozwoli znacząco ograniczyć jego skutki. Podstawowym i jednocześnie nadrzędnym rozwiązaniem stosowanym w ochronie przeciwpożarowej są systemy sygnalizacji pożarowej. Jaki system wybrać gdy zabezpieczenia wymaga niewielki obiekt?

 

 SATEL2 ZARZĄDZANIE 000

 

SATEL2 ZARZĄDZANIE 001

Czujki, sygnalizator, wskaźnik zadziałania oraz ręczny ostrzegacz pożarowy firmy SATEL

 

 

Mówiąc o mniejszych obiektach, można wymienić m.in. szkoły, niewielkie hotele czy pensjonaty, małe biurowce lub oddziały banków, magazyny, hale produkcyjne. Warto też wspomnieć o pojedynczych pomieszczeniach (obiektach budowlanych), takich jak stacje transformatorowe, dyspozytornie czy serwerownie. W ich przypadku określenie miejsca pożaru nie jest tak trudne, jak w większych, rozległych instalacjach. Można tu zatem sięgnąć po konwencjonalne systemy sygnalizacji pożarowej, które w małych i średnich obiektach nie będą odbiegały skutecznością od rozwiązań adresowalnych (z reguły bardziej rozbudowanych). Systemy te są za to bardziej ekonomiczne, zarówno jeśli chodzi o montaż, jak i późniejsze utrzymanie oraz ewentualne naprawy. Ponadto cechują się one łatwością obsługi i okresowego serwisowania. Jeśli dodatkowo chcemy docenić polską myśl techniczną, oferującą światową jakość, warto wybrać CSP – system wykrywania i sygnalizacji pożaru gdańskiej firmy SATEL.

 

SATEL2 ZARZĄDZANIE 005

 

SATEL2 ZARZĄDZANIE 006

 

 

System zgodny z normami

W przypadku systemów sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach, zastosowanie ma katalog norm EN54. Urządzenia wchodzące w skład tych instalacji muszą zatem spełniać określone regulacje. Wspomniany wyżej system CSP, dzięki funkcjonalnościom szerokiej gamy urządzeń podstawowych oraz oferowanych możliwościach konfiguracyjnych, nie tylko jest zgodny z wymogami stawianymi przez normy, ale także wykracza poza nie - przykładem mogą być opisane w dalszej części możliwości zdalnej obsługi.

System bazuje na centralach sygnalizacji pożarowej, które podzielone są na dwie serie: CSP-100 oraz bardziej zaawansowane CSP-200, które wyposażone są w wyświetlacz LCD. W każdej z nich dostępne są dwa modele obsługujące odpowiednio po cztery (np. CSP-104) lub osiem linii dozorowych (np. CSP-208). Urządzenia te, poza swoimi podstawowymi funkcjonalnościami, określonymi w ww. katalogu norm, pozwalają także m.in. na prostą integrację z innymi instalacjami znajdującymi się w chronionym obiekcie. Przykładowo możliwe jest awaryjne otwarcie przejść w budynku – gdy tylko pojawi się pożar.

 

 SATEL2 ZARZĄDZANIE 004

Virtual PSP – wirtualny panel zdalnej wizualizacji stanu systemu sygnalizacji pożarowej firmy SATEL

 

Zdalny dostęp

Niewątpliwą zaletą systemu jest możliwość jego zdalnej obsługi. Tzw. panele wyniesione (oznaczane jako seria PSP-100 i PSP-200) dają dostęp do funkcjonalności centrali CSP, przy czym mogą być ulokowane w odległości nawet 1 km od niej. Dzięki temu główny element systemu (centrala) może być zlokalizowany w miejscu np. najkorzystniejszym z punktu widzenia topologii instalacji teletechnicznych budynku, natomiast panel wyniesiony może być zamontowany na ścianie dyżurki ochrony, czy w pomieszczeniach administracyjnych. Co ważne, interfejs użytkownika obu urządzeń, tzn. centrali i panelu wyniesionego, jest praktycznie identyczny. Ma to znaczący wpływ na skrócenie procesu szkoleniowego, gdyż nie wymaga oddzielnego zaznajamiania personelu z obsługą każdego z nich.

Innym udogodnieniem jest możliwość zdalnego wglądu w to, co dzieje się w systemie. Dzięki wirtualnemu panelowi obsługi Virtual PSP, który łączy się z CSP przez sieć Ethernet, za pośrednictwem modułu komunikacyjnego CSP-ETH, możliwa jest szybka wizualna weryfikacja aktualnej sytuacji w systemie, z dowolnego miejsca (np. innego miasta, czy nawet kraju). Takie rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest możliwy fizyczny dostęp do elementów instalacji. Przekłada się to na przyspieszenie wezwania i reakcji serwisu technicznego, gdyby zaistniała konieczność jego interwencji.

 

Sprawne wykrywanie

Nieodzownym elementem każdego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru są czujki. W urządzeniach wchodzących w skład SSP zastosowane zostały specjalne rozwiązania, mające przede wszystkim zapewnić dużą czułość detektorów przy jednoczesnej odporności na typowe źródła fałszywych alarmów. Wymienić tu można: komorę dymową o unikalnej budowie, która ułatwia wnikanie dymu do wnętrza urządzenia, a także precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń do toru pomiarowego. Co ważne, detektory posiadają funkcję sygnalizującą zabrudzenie, dzięki czemu zminimalizowane może zostać ryzyko fałszywego zadziałania na skutek osadzającego się we wnętrzu urządzenia kurzu – detektor sam wskaże moment, w którym wymagał będzie czyszczenia (poza okresowymi serwisami, które określone są w dokumentacji urządzeń).

 

SATEL2 ZARZĄDZANIE 002

CSP-208 – Centrala sygnalizacji pożarowej firmy SATEL

 

Dodatkowe narzędzia

W ramach systemu CSP dostępnych jest kilka programów stanowiących udogodnienia dla instalatorów i projektantów. Należy tu wymienić dedykowany program DCSP, który dzięki przejrzystemu interfejsowi umożliwia szybką konfigurację ustawień systemu, a także odczytywanie i drukowanie historii zdarzeń z obiektu. Dostępna jest także aplikacja do kalkulacji pojemności akumulatora CSP-BC.

Innym, niezwykle pomocnym narzędziem jest konfigurator SSPX. Przy jego pomocy można w prosty sposób przygotować „wstępny projekt”, a w zasadzie ofertę instalacji sygnalizacji pożarowej, m.in. nanosząc odpowiednie urządzenia na plan obiektu. Program ten weryfikuje na bieżąco bilans prądowy, a także doradza wybór akumulatora. Umożliwia także przygotowanie wyceny oraz wygenerowanie oferty wraz z opisami urządzeń i ich kartami katalogowymi.

 

 

SATEL Logo

 Artykuł Firmy SATEL

 

 

Pin It

 

bg
pi